Current Location:home > Browse
Your conditions: 张智欣(1)

1. chinaXiv:202011.00065 [pdf]

梅州大埔客方言声调分析

张智欣
Subjects: Linguistics and Applied Linguistics >> Linguistics and Applied Linguistics

梅州大埔客方言属于汉族语系中的客家话粤台片梅惠小片,共有阴平、阳平、上声、去声、阴入、阳入六个声调。本文通过语音实验方式,使用Praat提取并分析发音人的语音基频,总结大埔客方言单音节的调值和双音节词调值与连续变调模式。大埔客方言单音节的阴平调值为44,阳平调值为32,上声调值为42,去声调值为53,阴入调值为4,阳入调值为5。双音节的36种组合中共有29种组合模式,入声变调情况不明显。

submitted time 2020-11-10 Hits4380Downloads897 Comment 0

  [1 Pages/ 1 Totals]